ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Retail Supervisor

Cheval Blanc Randheli
ނ. ރަންދެލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager - Loan Administration

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
22,500 ރުފިޔާ - 23,500 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

PERFORMANCE AND REWARDS EXECUTIVE

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ޓެކްނީޝަން

GREEN SYSTEMS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖެންޑާ، ނިއުޓްރިޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އިންކުލޫޝަން ކޮންސަލްޓަންޓް

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުވޭޝަން އޮފިސަރ

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,560 ރުފިޔާ - 21,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް