ވަޒީފާތައް

7695 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate - Crossroads Maldives

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations and Marketing Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Officer, Human Resource

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,833 ރުފިޔާ - 10,834 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative officer

SCENT INVESTMENTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Digital Marketing Executive

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް