އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

The National SME Development Organisation of Maldives established under the administrative support of Ministry of Economic Development.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކައުންޓިންގ
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  • އެނަލިޓީކަލް ސްކިލްސް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
  • ޑޭޓާ އެނަލިސިސް
  • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުން
  • ޓީމްވޯކް