Business Center Corporation Limited

މ. ކަނީރު ވިލާ، އޯކިޑް މަގު، ކ. މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

The National SME Development Organisation of Maldives established under the administrative support of Ministry of Economic Development.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް