ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Key Responsibilities

Prepare journal entries to record accounting transactions and update daily sales information in the accounting system

- Post, verify and balance various accounts, gather, sort & research
records and files to provide factual data, and trace discrepancies to
reconcile accounts

- Daily checking & posting of Inter-company shop sales & collections

- Prepares and posts payment vouchers, receipt vouchers, journal
vouchers and other accounting transactions

- Monthly bank reconciliation & Inter-company reconciliation

 

Experience/Qualifications

Completed GCE O’levels / Certificate in Accounts or
Minimum 1-3 years working experience in related field

 

Salary:
Negotiable

 

Please send us your application along with supporting documents to;

 

HR Department 

Novelty Printers & Publishers Pvt. Ltd.

Utility, Male’ 20340, Maldives

Tel:      +960 330 9217

Fax:      +960 332 7039

Email:   [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Application Letter
  • CV / ID card copy
  • Educational and experience Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކައުންޓިންގ
  • އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް
  • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 މޭ 2023