ވަޒީފާތައް

7449 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,345 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރެފްރިޖަރޭޝަން ޓެކްނީޝަން

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,909 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,611 ރުފިޔާ - 10,216 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Barista

AIAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter

AIAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
6 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Chef

AIAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Executive

THE TRAVEL GUYS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Executive

THE TRAVEL GUYS
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
1 year ago
View

ސުޕަވައިޒަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް