ވަޒީފާތައް

5596 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Painter

Expired
MVR 5,700+
1 Vacancy
1 year ago
View

ކޭޝިއަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

MANDHU COLLEGE
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ

MANDHU COLLEGE
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓިންގ އަދި މާރކެޓިންގ ކްލަރކް

FARIVA TRADERS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Store Assistant

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000 - MVR 7,000
1 Vacancy
1 year ago
View

Cashier (Only Maldivians)

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000 - MVR 6,000
1 year ago
View

Store Supervisor

Pepper Oak
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް