ވަޒީފާތައް

7695 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޮޮވެއިޓަރ

I-mina's
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

AVEERA PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މަސައްކަތު މީހުން

YD WORKS
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
90 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކާޕެންޓާރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pharmacist

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Credit & Claims Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Product Marketing Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Registered Nurse (IVF)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Charge Nurse – Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ޕްރޮޑިއުސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,150 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް