ވަޒީފާތައް

Customer Service Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
• Benefits as per company polices
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

No. of Vacancies: 1

CANDIDATE PROFILE

Selected candidates will join our operations team and are required to perform the operational task and will be responsible for providing support and services to our customers. Attend to customers inquiries and provide information about the products and services and issue takaful certificates. We are looking for candidates that have a diverse skill set of active listening, empathy, problem-solving and communication.

RESPONSIBILITIES

Must be responsible for addressing customer needs and ensuring they have a good experience. Liaise and provide support for the Underwriting requirements.

Please note that only shortlisted candidates will be called for an interview

Send in your resumes to [email protected] before 22nd of August 2023 with two non-related referees.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - ID Copy
  • - Completed CV
  • -Educational certificates
  • - Experience Letter

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
  • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 އޯގަސްޓު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 އޯގަސްޓު 2023