ވަޒީފާތައް

7333 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Delivery Assistant

Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Officer

Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier

Bright Brothers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮފިސް އެސިސްޓެންޓް

Eches Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވެއިޓަރ

Amber Cafe'
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,999 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waitress

Amber Cafe'
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accountant

BIZGATE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް