ވަޒީފާތައް

7449 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ރިސެޕްޝަނިސްޓް

Imperial Medicare Centre
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

TOUR GATE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Clerk

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,848 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,200 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,200 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 8,700 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސްކޫލް ނަރުސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,300 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Boat Captain

Silver Sands Pvt Ltd
ބ. ކިހައްވަށްހަރުވަޅި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް & މާރކެޓިންގް އެސިސްޓެންޓް

S.S.S INSURANCE SERVICES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް