ވަޒީފާތައް

Photographer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Sun Siyam Media Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
Salary negotiable based on experience and qualifications
5% commission for each photoshoot
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Resort Photography

 • Skillfully capture a range of moments, from the elegance of weddings to the vibrancy of events, candid interactions, and heartfelt portraits.
 • Collaborate closely with guests to understand their preferences and desires, ensuring their vision is reflected in the photographs.
 • Employ your artistic flair, technical expertise, and understanding of lighting to craft exceptional, high-quality images.
 • Ensure photography equipment is well-maintained and ready for use during various shoots.
 • Manage photography schedules to guarantee timely delivery of images to clients and resort management.
 • Stay abreast of photography trends, constantly refining your skills and contributing fresh ideas to the team.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Police report
 • - ID card copy
 • - Other relevant documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ފޮޓޯގްރާފަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Arts and Humanities
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފޮޓޯނެގުން
 • ފޮޓޯނެގުމުގެ ހުނަރު
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
 • ވީޑިއޯގްރަފީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023