ވަޒީފާތައް

Senior Representative - Kouni މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

What we’re looking for:

We need creative and adaptable people who understand real service, care about our customers and embrace hard work.

Senior representatives

Supporting a team of representatives and attending to their queries. Helping to deliver outstanding customer service to Kuoni UK clients and improve NPS (net promoter score).

Assisting at the airport when required.

Assisting with medical cases when required. 

Replacing reps when required

Assisting with admin work.

You will need to:

Have excellent written and spoken English.

Have a positive, friendly approach.

Have excellent communication skills.

Be passionate and committed to delivering exceptional customer service.

Be driven to achieve in a service environment.

Be adaptable and flexible.

Be a team player and continually strive to improve your own and the team’s knowledge and skills.

If you feel you have the ‘Kuoni-ness’ that we are looking for, please send your CV, along with a cover letter, explaining why you think you would be suitable for a Senior representative role. 

Kindly send your email to [email protected] by the 30.09.23.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Resume
 • Photograph
 • Educational Certificates
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • އެއާރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • ޓީމްވޯކް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2023