ވަޒީފާތައް

4298 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Boat Crew

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,626 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ބިޒްނަސް ޑިވޮލަޕްމަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޔޮޓް ކްލިިޔަރެންސް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ

JLS YACHTS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

1.BOAT CAPTAIN

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer (fulltime)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 5,000 - MVR 7,000
1 Vacancy
1 year ago
View

Sales Officer (fulltime)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
1 year ago
View

ACCOUNTS OFFICER

Expired
MVR 6,000 - MVR 7,500
1 Vacancy
1 year ago
View

Carpenter

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް