ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ވެއިޓަރ

Cafe Delicia
ފ. ނިލަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Airline Ticketing Executive

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Retail Sales Associate (Sales person + Cashier)

SEAGULL GROUP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
6 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Digital Marketing Officer

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Security Officer

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front Office Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
10 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Contact Center Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިބަރ ގްލާސް ލެމިނޭޝަން ޓެކްނީޝަން

Haneef Mohamed
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 6,150 ރުފިޔާ
6 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް