HASH GROUP PVT LTD

މ. ޝާދަން 3ވަނަ ފަންގިފިލާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ހޭޝް މޯލްޑިވްސް އަކީ އައިޓީ ސަޕޯޓް، ވެބްސައިޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އަދި އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކޮންޕިއުޓަރާއި އެއާއި ގުޅޭ މުދާ އުފެއްދުން
  • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
  • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
  • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް