Ministry of Fisheries, Marine resources and Agriculture

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ،
ވެލާނާގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ހެންވޭރު، މާލެ؛ 20096
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މިޝަން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ކަނޑުގެ މާޙައުލާއި، އެ މާޙައުލުގައި އުޅޭ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެ މަތިން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ދަނޑުވެރި މުޖްތަމައުތަކު ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކޮށް، އަދި ދަނޑުވެރިންނާއި މާރކެޓްތައް ގުޅުވައިދީގެން ދަނޑުވެރި އުފެއްދުންތަކުގެ ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުކޮށް މުޖުތަމައުތަކުގެ އިޖްތިމާއީ-އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • ދަނޑުވެރިކަން
  • މަސްވެރިކަން
  • އެކުއަކަލްޗަރ
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
  • ވެޓެނިނަރީ ސަރވިސަސް