ވަޒީފާތައް

5600 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Cashier

Sibco Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Manager (Security)

GAGE Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Office Admin Assistant

ROYEL MAINTENANCE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,000 ރުފިޔާ - 4,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Officer, Procurement

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,750 ރުފިޔާ - 12,038 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Technician

Expired
MVR 12,037 - MVR 12,038
1 Vacancy
11 months ago
View

Senior Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,099 ރުފިޔާ - 17,100 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,804 ރުފިޔާ - 21,805 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Performance and Rewards Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް