ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޑައިވް މާސްޓަރ

Oceanico Maldives pvt ltd
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,878 ރުފިޔާ - 16,962 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Human Resources Assistant

GAGE Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,294 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Procurement Specialist

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
33,600 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 7,998 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Field Marketing Manager

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Outpatient Pharmacy Supervisor

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑީން

Avid College
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް