LIFE SUPPORT PVT LTD

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މއ. މާދެލި، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީ މަގު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި