ވަޒީފާތައް

7247 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

COMMIS CHEF

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

MEDICAL OFFICER (MALDIVIAN)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Crew

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Store Supervisor

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Cashier

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 3,000 - MVR 5,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Account Assistant

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 years ago
View

MEDICAL SERVICES DIRECTOR

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް

FAHIPAY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

JUST FOR MAAKIN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް