ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
2,500 ރުފިޔާ - 3,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް / އިންޓަރން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
2,500 ރުފިޔާ - 3,000 ރުފިޔާ
އޯޓީ ލިބޭނެ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަސަތްކަތް  ކުރާނީ  ފޫޑް  ކިއޮސްކްގަ  ހެނދުނު  7:30  -  14:00  އަށް.  އިތުރުގަޑީގައި  މަސަތްކަތް  ކުރާނަމަ  ކަނޑައެޅޭ  ރަނގަޅު  އުޖޫރައެއް  ދެވޭނެ. 

ސާފުތާހިރުވާންޖެހޭނެ.  ގަޑިއަށް  ފަރުވާތެރިމީހުންނަށް  އިސްކަންދެން!

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީވީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ހޯލްސޭލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ޖެނުއަރީ 2023