ވަޒީފާތައް

7247 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ACCOUNTS OFFICER

M7 ENTERPRISES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިިން އޮފިސަރ

SIYAHA MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފާމަސިސްޓް / ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

WE CHEMIST
މ. ދިއްގަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވެއިޓަރުން ބޭނުން

UNITED HUVADHOO HOLDING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

KINAN
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Career opportunities and Requirements

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,084 ރުފިޔާ - 9,252 ރުފިޔާ
59 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

WATER SPORTS TEAM

Expired
MVR 5,783+
1 Vacancy
2 years ago
View

SENIOR REVENUE ASSURANCE EXECUTIVE (HEAD CASHIER)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Looking for Waiters

Expired
MVR 5,500+
1 Vacancy
2 years ago
View