ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales & Marketing Officer

Rasheed Carpentry and Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Delivery Agent

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Administrator

TECHNE' PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Fish Processor

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Supervisor

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Mechanic

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Farmer

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
3 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް