ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Card Operations Assistant

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Assistant, Male' Business Centre

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
2 years ago
View

Resort Nurse

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,794 ރުފިޔާ - 15,420 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Commis Butcher

Expired
MVR 5,397+
1 Vacancy
2 years ago
View

ބޯޓް ކުރޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
10 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Environmental Analyst

Expired
Up to MVR 15,420
1 Vacancy
2 years ago
View

Account Officer

Foresight Surveyors Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
Up to 15,420 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

HR and Sales Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 years ago
View