ވަޒީފާތައް

7247 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޖެންޑާ، ނިއުޓްރިޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އިންކުލޫޝަން ކޮންސަލްޓަންޓް

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުވޭޝަން އޮފިސަރ

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,560 ރުފިޔާ - 21,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

STEWARD (FOOD SERVICES)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Inspection Officer

Expired
MVR 5,500+
1 Vacancy
2 years ago
View

BLOOD BANK NURSE

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

AFTER HOURS MANAGER - NURSING

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

CHARGE NURSE – OPD

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

ކޭޝިއަރ ( ފިރިހެން /އަންހެން )

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier

M.H.A. PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000 - MVR 7,500
1 Vacancy
2 years ago
View