ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

IT Security Specialist

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Risk Analyst

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Expired
Not Specified
2 years ago
View

Senior Software Developer

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Network Engineer

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
2 years ago
View

SECURITY & DISPUTE RESOLUTION MANAGER

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
2 years ago
View

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސާރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
100 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Junior Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް