އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • ޑޭޓާ އެނަލިސިސް
  • ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެނަލައިސިސް
  • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުން
  • ސްފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ
  • ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް