ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

Divemaster Course (Full Pathway) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Divers Lodge Maldives Govt.Funded-Diving
މުއްދަތު
1.5 - 2 months
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

Open Water Dive Course to Dive Master Course

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
12
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
Divers Lodge Maldives,
V. Farimaa Hiyaa 216
Jumhooree Magu
Villimale’
Maldives.
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • Must be in Good health, and over 18 years

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
  • Openwater Diver (OWD) course
  • Advanced Openwater Diver (AOWD) Course
  • Emergency First Responder (EFR) course
  • Rescue Diver (RD) Course
  • Divemaster (DM) Course

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް
ކޯސް ފެށެނީ
15 ޖޫން 2022
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 އޮކްޓޯބަރު 2022