Dive Desk

ޑައިވް ޑެސްކް، ގަލޮޅު، ދޮން އަދަރާދަ ހިނގުން
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ޑައިވް ޑެސްކްއަކީ މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ޕަޑީ ފައިވް ސްޓާރ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެކެވެ. ޕެޑީ ޕްލެޓިނަމް ކޯސް ޑައިރެކްޓަރ އާދަމް އަޝްރަފް އިސްވެ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޑައިވް ޕްރޮފެޝަނަލް ތަމްރީން ހިންގުމުގައި އަމަލީގޮތުން އެންމެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޓީމް އޮތީ ޑައިވް ޑެސްކްގައެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޑައިވް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގެ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކޮށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޑައިވް މާސްޓަރުންނާއި އިންސްޓަރުންނާއި، ސްޓާފް އިންޓްރަކްޓަރުންނާއި މާސްޓަރ އިންސްޓްރަކްޓަރުން އުފައްދަނީ ޑައިވް ޑެސްކްއިންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމުގެ ގޮތުން ޕަޑީގެ ފަރާތުން "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އިން ޕްރެފެޝަނަލް ޑައިވަރ ޓްރެއިނިންގ"ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ލިބުނީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގައެވެ.

ޑައިން އިންސްޓަރަކްޓަރ ހަދާކުދިންނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިޓީ ހެދޭނީ ޑައިވް ޑެސްކްއިންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ މަޤްބޫލު ކޯސްތައް ކަމަށްވާ ލައިވް ގާޑް ކޯހާއި، ސައިޑްމައުންޓް ކޯހާއި، ނައިޓްރޮކްސް ކޯހާއި، އަންޑަރވޯޓަރ ފޮޓޯގްރަފީއާއި، މެރިން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްއާއި، އިކުއިޕްމަންޓް ސްޕެޝަލިޓީއާއި ޑީޕީވީ ކޯހުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ބައިވަރު ސްޕެޝަލިޓީ ކޯހެއް ހަދާ، ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް
  • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ