ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

Open Water Dive Course to Dive Master Course މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Naifaru Scuba Center Govt.Funded-Diving
މުއްދަތު
4 Months
ރަށް
ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

Open Water Course to Dive Master Course 

Eligibility:

The World Bank COVID-19 Income Support Project was initiated to assist individuals whose employment was impacted by the pandemic. 

As per the project requirements, individuals without a job or working less than 20 hours per week (at the time of application) are eligible for this assistance (please refer to the Training Program Usoolu for more information).
Funding:

100% Government Funded

Allowance:

Monthly MVR 5,000 will be paid as a stipend subject to attendance.

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
20
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
Naifaru Scuba Center
ޅ. ނައިފަރު

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • 18 Years and Above
  • Clear Police Report (not more than 3 Months)
  • Medical Certificate (fit for Diving)
  • Fluent in English (Written and Spoken English)

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
  • Open Water Diver Certificate
  • Advanced Open Water Diver Certificate
  • EFR (First-Aid) Certificate
  • Rescue Diver Certificate
  • Dive Master Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް
ކޯސް ފެށެނީ
15 ޖޫން 2022
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022