އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ނައިފަރު ސުކޫބާ ސެންޓަރ އަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކަށް ތަޖްރިބާކާރު އިންސްޓުރަކްޓަރުންގެ އެހީގައި ވައި ފުޅިއަޅައިގެން ފީނުމުގެ  އެކި ތަމްރީންތަށް ފޯރުކޮއްދިނުމަށް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ.

 

މިސެންޓަރއަކީ ވައި ފުޅިއަޅައިގެން ފީނުމުގެ ތަމްރީނުތަށް ހިންގޭނެ ވަސީލަތްތަށް ފުރިހަމައަށް ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުރި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީން ލިބިގެންތިބި އިންސްޓަރަކްޓަރުން ތިބި އެކި ތަމްރީންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަސީލަތްތަށް ފުޅާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ސެންޓަރެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ސްޕޯޓްސް އަދި ރިކްރިއޭޝަން އެޑިއުކޭޝަން
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު
  • ޑައިވިންގ ސްކޫލް