AASANDHA COMPANY LTD

އާސަންދަ ހެޑް އޮފީސް
ފެން ބިލްޑިންގް، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީނީމަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Aasandha Company Limited is a state-owned company, tasked with managing the national health insurance scheme Husnuvaa Aasandha. Established in 2011, Aasandha administers and manages the national health insurance scheme, facilitating the provision of quality and assured health care for Maldivians.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް
  • ބޭސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު
  • މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން