ވަޒީފާތައް

7643 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

PROCUREMENT EXECUTIVE – MALDIVIAN

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

SENIOR REVENUE ASSURANCE EXECUTIVE (HEAD CASHIER)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

Project Officer

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,037 ރުފިޔާ - 12,038 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,611 ރުފިޔާ - 8,509 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލެކްޗަރަރ (ނަރސިންގ)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,125 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Assistant

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Content Creator

Silver Sands Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
2 years ago
View

އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝަން

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 8,227 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިބަރގްލާސް ޓެކްނީޝަން

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,600 ރުފިޔާ - 8,977 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް