އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Based in Malé, Maldives. We fabricate all types of furniture and wooden products including upholstery, fully customization to your needs.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ވިއެގެން ފޮތި އުފެއްދުން
 • ލެދަރު އަދި އެފަދަ ބާވަތް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ލަކުޑިން ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ފަރުނީޗަރު އުފެއްދުން
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސީ.އޭ.ޑީ (ކެޑް)
 • ވަޑާންކުރުން
 • ވަޑާންކުރުން
 • އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު
 • އިންވެންޓްރީ އަދި އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް
 • ލީޑަރޝިޕް
 • މީސް މީޑިއާ މާކެޓިން
 • ސްޓޮކް އިންވެންޓަރީ
 • ސްޓްރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓް
 • ސްޓްރަކްޗަރަލް އިޖިނިއަރިންގ
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން