އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް
ސިނާޢަތްތައް
  • ވެލިނެގުން
  • އެހެނިހެން މައިނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • މައިނުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން
  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް