ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Junior Executive - Operations

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރިންޓް ކުރާ ކުއްޖެއް

THE KEK SHOP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Officer

CIRRUS INTERNATIONAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operation Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލެކްޗަރަރ / އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ - ފާރމަސީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,125 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Transport Coordinator cum Admin

M.G.H ISLAND TRANSPORT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Retail Store In-Charge

A.D.K Company PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Security Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް