ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Conducting the staff recruitment, induction, and termination processes effectively.
 • Providing orientation for new employees and ensuring a smooth onboarding process.
 • Managing and maintaining HR documentation, including Contracts of Employment, Employee Handbook, Codes of Conduct, Operating procedures, Policies, and Guidelines.
 • Handling employee complaints fairly and impartially while looking after staff welfare.
 • Maintaining records of staff attendance and leave.
 • Establishing and maintaining an effective filing system for all HR documentations.
 • Managing all expatriate visa related works in a timely manner, in compliance with government policies and regulations.
 • Providing administrative support, such as processing correspondence, filing, data entry, answering phones, and other office tasks.
 • Assisting in processing monthly payroll and attending to payroll queries.
 • Administering compensation, benefits, performance management systems, staff safety, welfare, and recreation programs.
 • Performing other duties falling within the responsibility of the position or as assigned by the supervisor in the best interest of the Company.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Educational Certificates copies
 • Reference Letters copies
 • ID card copy
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2023