Transparency Maldives

ހ. ފެންނާގެ، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ
ބުރުޒު މަގު، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާނުވާ ޖަމްޢިއްޔާ
ސިނާޢަތްތައް
  • އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް އެކޮމޮޑޭޝަން ނުލައި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ޓެކްނިކަލް އަދި ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް