ވަޒީފާތައް

3428 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

HR and Sales Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 year ago
View

IT Security Specialist

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Risk Analyst

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Expired
Not Specified
1 year ago
View

Senior Software Developer

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Network Engineer

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

SECURITY & DISPUTE RESOLUTION MANAGER

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސާރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
100 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް