ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

1. Create business development and marketing strategies by locating and defining key target business opportunities and marketing prospects.

2. Nurture and maintain relationships with prospective partners and clients.

3. Coordinate, conduct research for and help to produce proposals as assigned, ensuring that proposal meet funder/investor specifications and deadlines.

4. Maintain correspondences of the department by drafting, maintaining documents and manage all the correspondences and reports of the department.

5. Take part in meetings where required, and to write and maintain minutes of the internal and external meetings.

6. Arrange travels and visit project sites when required.

7. Assist in Managing events of the corporation and travel when required.

8. Prepare and give presentations and tours of the Corporation and projects sites to clients and investors.

9.  Conduct all works of the corporation assigned by the head of the department in relation to the scope of works of the Corporation to achieve its goals and targets

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • 1. Job application form
  • 2. Candidates Curriculum Vitae
  • 3. Attested copy of ID card
  • 4. Accredited and attested copies of educational certificates
  • 5. Reference letters from previous employers
  • 6. Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 މޭ 2024
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް