ވަޒީފާތައް

3439 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Senior Risk Analyst

Expired
MVR 19,000 - MVR 20,000
1 Vacancy
11 months ago
View

Request for Expressions of Interest - Financial Management Specialist

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
34,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Debt Collector / Debt Recovery Consultant

REDBILL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounting Assistant

APARTLEASE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓު

CIVENG PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

DIVE MASTER  

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,500 ރުފިޔާ+
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Maldives Ports Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް