ވަޒީފާތައް

5600 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Procurement Officer

Fantasy Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Officer, Operations

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Duty Technicians

MEDIA NET PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Draftsman

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,245 ރުފިޔާ - 17,100 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer (Intern)

ISLE INTERNATIONAL PVT LTD
މ. މެދުފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Architect

Expired
MVR 18,000 - MVR 20,000
1 Vacancy
9 months ago
View

Architect

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,805 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer - HR

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,999 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Diagnostic Neuro Technician

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
9 months ago
View

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,566 ރުފިޔާ - 18,964 ރުފިޔާ
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް