ވަޒީފާތައް

2993 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

1 year ago
View

ASSISTANT BOAT CAPTAIN

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,010 ރުފިޔާ+
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin & Accounts Executive

NOUVELLE FOOD AND BEVERAGE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Executive

NOUVELLE FOOD AND BEVERAGE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Paralegal

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 year ago
View

ކޭޝިއަރ

UNIQUE INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކައްކާ

UNIQUE INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކިޗަން ހެލްޕަރ

UNIQUE INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް