ވަޒީފާތައް

7 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Reliable Security Services Pvt ltd

MVR

Security Operations Manager

Reliable Security Services Pvt ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Security Guard

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
30 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,168 ރުފިޔާ
12 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

Reliable Security Services Pvt ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
6 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Account Officer

Reliable Security Services Pvt ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Looking for Maldivian Security Officers

Reliable Security Services Pvt ltd
ރ. މާމުނަގައު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,166 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Urgently required Security Officer

Reliable Security Services Pvt ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,168 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް