ވަޒީފާތައް

Human Resource Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Reliable Security Services Pvt ltd
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު


Post:  Human Resource Officer (Female)

No of Vacancies: 01                  

Post Type: Full time

Worksite: Hulhumale’

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 20 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
  • އާންމު އިދާރިއްޔަތާއި ދިފާއީ ޚީދުމަތްތައް؛ ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
މަޤާމްތައް
  • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 އޭޕްރީލު 2024