Reliable Security Services Pvt ltd

HM.Plot No 11318, Ground Floor, 7# Goalhi, Rabarugas Magu, Hulhumale'
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Reliable Security Services Pvt Ltd., A company duly registered in the Maldives and having its registration number C09482019, its principal office at Lot No 11318 Ground Floor, Rabargas Magu, 7 No Goalhi, Hulhumale, 23000, Republic of Maldives.

= SERVICES PROVIDED =

1. Private Security Our Private Security Division provides a uniformed security officer. Our officers patrol apartments, construction sites, condominiums, hotels, public, private property, and retail business companies. Reliable Security Services Pvt Ltd also provides basic security officer training.

2. Security Assessments Reliable Security Services Pvt Ltd also performs security assessments for clients who need such services. We do visit resorts where security and safety through all levels are evaluated through a 2-day evaluation – depending on the size of the island and operations. The outcome and service delivered is a detailed report of our observations, findings, and recommendations, free to be rectified or implemented by or in cooperation with other partners of the Resort or company.

3. Security training Reliable Security Services Pvt Ltd also upon request performs security training to already operational security staff, resort management, or general staff. The training can be basic security training, Self-defense training, Judo Training, Physical fitness training, Swimming training, and fire awareness training. Security awareness programs or specialties within the security and law enforcement field of work.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އީމެއިލް
 • އަލިފާން ނިއްވުން
 • އަވަސް ފަރުވާ އާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ސޭފްޓީ އަދި ފަސްޓް އެއިޑް
 • ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
 • ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުނަރު
 • ފަތަން އެނގުން
 • ޓޫރިޒަމް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން