ވަޒީފާތައް

Security Operations Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Reliable Security Services Pvt ltd
މުސާރަ
14,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
14,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.linkedin.com/company/70569660/admin/feed/posts/

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
ޢުމުރު
25 އަހަރު - 45 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ފެބްރުއަރީ 2024