ވަޒީފާތައް

Account Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Reliable Security Services Pvt ltd
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Accounts Officer (Full Time)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Preparing invoice, quotations, purchase order Delivery notes
 • - Maintaining quick books
 • - Maintaining records of receivables and payables
 • - Bookkeeping ( documenting bills, invoices deposit slips and etc..)
 • - Payroll works
 • - filing pension
 • - filing GST
 • - Preparing Bid Documents
 • - Past work experience in the related field for minimum 2 years
 • - Excellent command in MS Office and QuickBooks
 • - Ability to work under pressure and meet deadlines
 • - Good command of writing and spoken English
 • - Must be a Maldivian

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
 • އާންމު އިދާރިއްޔަތާއި ދިފާއީ ޚީދުމަތްތައް؛ ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 ފެބްރުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ފެބްރުއަރީ 2022