ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
6,168 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
12

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,168 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

KEY SKILLS & REQUIREMENTS:
• Excellent knowledge of security protocols
• Ability to operate security systems and
emergency equipment.
• Exceptional interpersonal skills
• able to anticipate, identify and solve problems
• attention to detail
• Ability to react appropriately in stressful
situation
• good communication skills-verbal & written
• flexible to work on shift duties
• meet physical requirements

• Be at least 19 years of age and not above 35
years of age.
• High school diploma, College graduate or
equivalent
• At least 2+ years Military/Police experience
• Good command of spokem and written English
• Possess strong swimming skills and technique,
and the ability to swim is a MUST.
• working knowledge of enforcement policies
and procedure
• working knowledge of safety equipment.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
23 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Educational Reports
  • Copy of National ID card
  • Police Report (not More than 3 Months)
  • Passport Size Photo
  • Full-Size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
  • އާންމު އިދާރިއްޔަތާއި ދިފާއީ ޚީދުމަތްތައް؛ ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
މަޤާމްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2022