ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
6,166 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
5
ރަށް
ރ. މާމުނަގައު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,166 ރުފިޔާ
Food Provided
Accommodation Provided
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Position Available: Security Officer (Maldivian)

Job Location:

 • Resort

General Requirements:

 • Minimum 2 years of experience in the Security area
 • Effective Communication Skills (Read, write and speak ENGLISH)
 • Law Enforcement / Military Background
 • Minimum O Level passed out
 • Physically MUST be fit

Duties & Responsibilities:

 • Secures premises and personnel by patrolling property; monitoring surveillance equipment; inspecting buildings, equipment, and access points; permitting entry.
 • Monitor and authorize entrance and departure of employees, visitors, and other persons to guard against theft and maintain premises' security.
 • Write reports of daily activities and irregularities, such as equipment or property damage, theft, presence of unauthorized persons, or unusual occurrences.
 • Call police or fire departments in cases of emergency, such as fire or presence of unauthorized persons.
 • Completes reports by recording observations, information, incidents, and surveillance activities; interviewing witnesses; obtaining signatures.
 • Ensures equipment operation by completing preventive maintenance requirements; following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions; calling for repairs; evaluating new equipment and techniques.
 • Answer telephone calls to take messages, answer questions, and provide information staff, visitors, and guests.
 • Operate detecting devices to screen individuals and prevent the passage of prohibited articles into restricted areas.

Skills and Qualifications:

 • Lifting, Surveillance Skills, Deals with Uncertainty, Judgment, Objectivity, Dependability, Emotional Control, Integrity, Safety Management, Professionalism, Reporting Skills

Salary & Benefits:

 • USD 400 (salary will be paid in U.S. dollars only)
 • Food and Accommodation provided (in resort)

How to Apply:

If you are interested in this job, please E-Mail your updated CV along with all relevant documents to [email protected] or call at 9511211

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Police Report (Validity 03 months)
 • - NID Card
 • - Attested copy of Education Certificates
 • - Past Work Experience Letters
 • - Recent Passport Size Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އަލިފާން ނިއްވުން
 • އަވަސް ފަރުވާ އާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ރިސްކް އެސެސްމަންޓް
 • ސޭފްޓީ އަދި ފަސްޓް އެއިޑް
 • ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުނަރު
 • ސެކިއުރިޓީ
 • ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ތަމްރީނު ކުރުން
 • ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
 • ސެކިއުރިޓީ އިންސްޕެކްޓު ކުރުން
 • ސެލްފް ޑިފެންސް
 • ފަތަން އެނގުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޑިސެމްބަރު 2021